دریافت فطریه و کفاره روزه داران بصورت الکترونیکی

 مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه در این روش زکات فطره در کوتاهترین زمان بین مدد جویان بهزیستی توزیع می شود گفت: در همین راستا با اعلام به شورای زکات و دریافت کد دستوری و با کسب اجازه از استاندار ، این کد در اختیار مردم قرار گرفته تا فطریه و کفاره روزه خود را به دست نیازمندان برسانند.

مرضیه فرشاد با اشاره به اینکه این کد دستوری برای کسانی که قصد پرداخت زکات فطریه یا کفاره روزه را به بهزیستی دارند، قابل استفاده است افزود: روزه داران اصفهانی با کد دستوری#2002 *6655* فطریه، نذورات و کفاره روزه را به حساب بهزیستی استان اصفهان واریز کنند تا صرف مددجویان بهزیستی شود.

وی گفت: مددجویان بهزیستی در سامانه ارمغان ما دارای کد هستند، مددکار دارند و بی بضاعت بودن آنان برای بهزیستی محرز است در کوتاه‌ترین زمان فطریه و کفاره به حساب آنان واریز خواهد شد.