معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:
بهمن ماه زمان احتمالی جاری شدن آب در زاینده رود

به گزارش ایرنا، حسن ساسانی در جمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان در مسجد گلزار خوراسگان افزود: براساس هماهنگی های انجام شده تاریخ دقیق این بازگشایی در روزهای آینده با تایید مسوولان وزارت نیرو اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: کشت کشاورزان و اختصاص حقابه آنها از زاینده رود ضروری است و شرکت آب منطقه ای اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی همواره در کنار کشاورزان بوده اند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر ساماندهی بستر زاینده رود خاطرنشان کرد : این موضوع در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به طور جدی با همکاری کشاورزان در حال انجام است.